Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

 

 

Fel un o Ganolfannau Gweithgareddau Awyr Agored preswylmwyaf a phrysuraf y DU, rydynni’n ymfalchïo ynymroddiadein tîm o hyfforddwyra’n staff ar y lan, sy’ncefnogi ac yndarparuprofiadrhagorolibawbsy’n dod drwy’rdrysau.                                 

Os ydychchi’nfrwdfrydig am yr awyragored ac eisiauymuno â’n tîm, edrychwchyma’nrheolaidd am unrhywswyddigwag. Bydd gwybodaeth am swyddi ar eincyfryngaucymdeithasolhefyd.          

NEU    

Y Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr

Mae Plas Menai’n cynnig lleoliadau gwaith sy’n para rhwng 6 ac 11 mis gan roi profiad gwerthfawr a hymwysterau hyfforddi awyr agored ychwanegol i chi.

Mae’rr haglen yn agored i unrhyw un sydd ag oleiaf un cymhwyste rhyfforddi ac mae’n para am gyfnod o chwe mis. Mae’n cynnwys CYFLOG ar ffurf lwfans byw misol a llety a phrydaullawn. MWY

Hyfforddwyr Llawrydd

Yn ystod cyfnodau prysur, rydyn ni’n defnyddio hyfforddwyr llawrydd. Os hoffech gael eich ystyried fel rhano’n cronfa o hyfforddwyr llawrydd, cysylltwch â’r Ganolfan ar 0300 300 3112 a gofynnwch am y Rheolwr Gweithrediadau neu’r Prif Hyfforddwr.

 
Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw gyfleoedd gwaith ar gyfer ein pwll nofio ar y safle

R163 - Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr

Apply Now  Print  Back To Search Results

Posted: 19/01/2021 09:15
Salary: £1,025.51 per month
Location: Plas Menai
Level: All Vacancies
Deadline: 08/02/2021 12:00
Hours: 37
Benefits: Standard
Job Type: Full Time
   


Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr

Adran: Sport Wales National Outdoor Centre – Plas Menai, Caernarfon.

 

Oriau gwaith: 

Mae hyn yn seiliedig ar wythnos gyfartalog o 37 awr sy'n cynnwys 23 awr o waith cyflogedig, hyfforddiant a datblygiad personol Oriau’r Rhaglen – mae’r rhaglen yn hyblyg a byddwch yn cael lwfans i dalu am yr oriau rydych yn eu gweithio

I ddechrau bydd y rhaglen yn weithredol am 6 mis gyda’r posibilrwydd o’i hymestyn am 6 mis pellach os ydych chi wedi dangos agwedd briodol ac wedi ennill cymwysterau addas.  

 

Pwy ydym ni:

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Plas Menai yw ein Canolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru. Rydyn ni wedi bod yn hyfforddi Hyfforddwyr Chwaraeon Dŵr ers dros 35 o flynyddoedd. Mae llawer ohonynt wedi mynd ymlaen i weithio yn y diwydiant, yn y DU ac ymhellach i ffwrdd, yn ogystal ag i rai o Gyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol mwyaf y DU. 

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Datganiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yma

Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i gyflogeion ac yn hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith iach, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi.  

Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rôl yn Chwaraeon Cymru. Rydym yn teimlo’n angerddol am hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac, fel rhan o'n rhaglen ddatblygu, rydym yn rhoi cyfle i bawb ddysgu Cymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gan gynnig rhaglenni dysgu o lefel dechreuwr hyd at lefel rhugl.   

Mae'r rhan fwyaf o gyflogeion Chwaraeon Cymru yn gweithio o bell ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Pan fydd y cyfyngiadau'n cael eu codi, bydd Chwaraeon Cymru yn cofleidio dull cyfunol o weithio, lle byddwch yn gallu rhannu eich amser rhwng y swyddfa a'ch cartref i gyd-fynd orau â'ch amgylchiadau personol.

 

Sut byddwch yn cyfrannu:

Oes gennych chi angerdd dros weithio yn yr awyr agored?

Ar hyn o bryd rydyn ni’n recriwtio pobl awyddus a brwdfrydig sy’n chwilio am gyfle datblygiad personol a allai arwain at yrfa yn y diwydiant Gweithgarwch Anturus Awyr Agored. Mae hon yn rhaglen gyda thâl ac mae hefyd yn cynnwys elfen o ddatblygiad personol, profiad yn y swydd a chyfle i ennill mwy o gymwysterau sy’n cael eu cydnabod gan y diwydiant.         

Fel aelod o’r Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr, cewch gyfle i gymryd rhan mewn nifer o ddyletswyddau yn y Ganolfan. Mae’r rhain yn cynnwys cynorthwyo gyda chynnal y rhaglenni gweithgarwch ar y dŵr ac ar y lan, dyletswyddau blaen tŷ yn y Ganolfan (derbynfa), gweithredu fel swyddog ar ddyletswydd gyda’r nos a thros nos, cadw’r Ganolfan yn lân a thaclus a chynorthwyo gyda chynnal a chadw offer y Ganolfan.

 

Gyda phwy fyddwch yn gweithio:

Mi fyddwch yn gweithio hefo rhai or hyfforrfwyr mwyaf profiadol a talentog sydd yn gweithio yn y maes awyr agored.  Mi fydd yr hyfforddwyr yn helpu chi ac yn gweithio fel mentor yn ystod y rhaglen.

Fel aelod o’r Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr, cewch gyfle i gymryd rhan mewn nifer o ddyletswyddau yn y Ganolfan. Mae’r rhain yn cynnwys cynorthwyo gyda chynnal y rhaglenni gweithgarwch ar y dŵr ac ar y lan. Mae ein cwsmeriaid yn dwad o ledled y Deyrnas Unedig ac yn bellach i ffwrd.

 

Beth fydd arnoch ei angen:

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd ag o leiaf un cymhwyster Hyfforddwr Corff Llywodraethol cydnabyddedig yn y maes chwaraeon anturus awyr agored,

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol, er nad yw'n hanfodol.

Os oes gennych chi'r presenoldeb a'r bersonoliaeth i weithio mewn tîm sy'n perfformio'n dda yn ogystal â'r angerdd a'r ysfa i lwyddo, yna byddem ni wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

 

Beth sy’n digwydd nesaf

Am ragor o wybodaeth ewch i’n gwefan ni www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx

Am ddisgrifiad swydd yn y Saesneg, cliciwch yma  ac am ddisgrifiad swydd yn y Gymraeg cliciwch yma 

Am fwy o wybodaeth am y rôl anfonwch e-bost i: idp@sport.wales

 

Dyddiad Cau:

12:00 at y 8fed o Chwefror 2021

 

Dyddiad Dros Dro y Cyfweliad:

Wythnos yn cychwyn 15fed Chwefror 2021

 

 

 

 
Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw gyfleoedd gwaith ar gyfer ein pwll nofio ar y safle