Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

 

 

Fel un o Ganolfannau Gweithgareddau Awyr Agored preswylmwyaf a phrysuraf y DU, rydynni’n ymfalchïo ynymroddiadein tîm o hyfforddwyra’n staff ar y lan, sy’ncefnogi ac yndarparuprofiadrhagorolibawbsy’n dod drwy’rdrysau.                                 

Os ydychchi’nfrwdfrydig am yr awyragored ac eisiauymuno â’n tîm, edrychwchyma’nrheolaidd am unrhywswyddigwag. Bydd gwybodaeth am swyddi ar eincyfryngaucymdeithasolhefyd.          

NEU    

Y Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr

Mae Plas Menai’n cynnig lleoliadau gwaith sy’n para rhwng 6 ac 11 mis gan roi profiad gwerthfawr a hymwysterau hyfforddi awyr agored ychwanegol i chi.

Mae’rr haglen yn agored i unrhyw un sydd ag oleiaf un cymhwyste rhyfforddi ac mae’n para am gyfnod o chwe mis. Mae’n cynnwys CYFLOG ar ffurf lwfans byw misol a llety a phrydaullawn. MWY

Hyfforddwyr Llawrydd

Yn ystod cyfnodau prysur, rydyn ni’n defnyddio hyfforddwyr llawrydd. Os hoffech gael eich ystyried fel rhano’n cronfa o hyfforddwyr llawrydd, cysylltwch â’r Ganolfan ar 0300 300 3112 a gofynnwch am y Rheolwr Gweithrediadau neu’r Prif Hyfforddwr.

Ar hyn o bryd nid oes swyddi gwag ar y lan yn Plas Menai.

 

Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr

Oes gennych chi angerdd dros weithio yn yr awyr agored?  

Os oes, ac os oes gennych chi o leiaf un cymhwyster cydnabyddedig fel Hyfforddwr gan Gorff Rheoli Cenedlaethol ym maes chwaraeon antur awyr agored, mae gennym ni gyfle datblygiad personol gwych ar eich cyfer chi. Plas Menai yw’r Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru. Rydyn ni wedi bod yn hyfforddi Hyfforddwyr Chwaraeon Dŵr ers dros 30 o flynyddoedd. Mae llawer ohonynt wedi mynd ymlaen i weithio yn y diwydiant, yn y DU ac ymhellach i ffwrdd, yn ogystal ag i rai o Gyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol mwyaf y DU.   

Ar hyn o bryd rydyn ni’n recriwtio pobl awyddus a brwdfrydig sy’n chwilio am gyfle datblygiad personol a allai arwain at yrfa yn y diwydiant Gweithgarwch Anturus Awyr Agored. Mae hon yn rhaglen gyda thâl ac mae hefyd yn cynnwys elfen o ddatblygiad personol, profiad yn y swydd a chyfle i ennill mwy o gymwysterau sy’n cael eu cydnabod gan y diwydiant.           

 

Fel aelod o’r Rhaglen Datblygu Hyfforddwyr, cewch gyfle i gymryd rhan mewn nifer o ddyletswyddau yn y Ganolfan. Mae’r rhain yn cynnwys cynorthwyo gyda chynnal y rhaglenni gweithgarwch ar y dŵr ac ar y lan, dyletswyddau blaen tŷ yn y Ganolfan (derbynfa), gweithredu fel swyddog ar ddyletswydd gyda’r nos a thros nos, cadw’r Ganolfan yn lân a thaclus a chynorthwyo gyda chynnal a chadw offer y Ganolfan.  

Oriau’r Rhaglen – mae’r rhaglen yn hyblyg a byddwch yn cael lwfans i dalu am yr oriau rydych yn eu gweithio. I ddechrau bydd y rhaglen yn weithredol am 6 mis gyda’r posibilrwydd o’i hymestyn am 6 mis pellach os ydych chi wedi dangos agwedd briodol ac wedi ennill cymwysterau addas.                              

Eich Lwfans fydd £1000.50 y mis. 

Mae hyn yn seiliedig ar wythnos gyfartalog o 37 awr sy'n cynnwys 23 awr o waith cyflogedig, hyfforddiant a datblygiad personol 

Mae llety llawn ar gael ar y safle am gyfradd ffafriol.                

Lleoliad: Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru – Plas Menai, Caernarfon. 

 

Am ddisgrifiad swydd yn y Gymraeg, cliciwch yma, ac am ddisgrifiad swydd yn Saesneg, cliciwch yma. 

 

Rydyn ni’n croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg, yn Saesneg neu yn ddwyieithog (yn unol â’ch dewis chi) neu mewn ieithoedd a fformatau eraill. Byddwn yn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi’i datgan fel eich dewis iaith ac ni fydd gohebu â ni yn y Gymraeg yn arwain at unrhyw oedi.  

I wneud cais ewch i www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx  

Dyddiad cau: Hanner dydd ar ddydd Gwener 15fed o Dachwedd 2019 

Dyddiadau’r Cyfweliadau: Yr wythnos yn dechrau ar 3ydd o Rhagfyr 2019. 

Dyddiad dechrau – bydd dyddiadau dechrau ym misoedd Chwefror ac Ebrill 2020 

 

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.  

 

 

Posted: 26/09/2019 09:36
Salary: £10.00 - £11.48ph
Location: Plas Menai
Level: All Vacancies
Deadline: 18/10/2019 23.59
Hours: 0
Benefits: Standard
Job Type: Part Time
   

Achubwyr Bywyd Pwll Achlysurol & Hyfforddwyr Nofio

Lleoliad: Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Cymru, Plas Menai, Caernarfon

 

Plas Menai yw Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru ar gyfer Cymru, yn cynnig

gweithgareddau awyr agored a chyrsiau hwylio, gyrru cychod pŵer, gwyntsyrffio, caiacio a llawer

mwy. Hefyd mae gennym ni bwll nofio prysur gyda rhaglen amrywiol o weithgareddau dŵr.

 

Rydyn ni’n chwilio am Swyddogion Gwarchod Bywyd a Hyfforddwyr Nofio cymwys i ymuno â thîm y pwll nofio yn achlysurol/ar alw i gymryd lle staff ar wyliau a staff sy’n sâl.

 

Yn y rôl yma, byddwch yn goruchwylio’r pwll nofio ac yn rhoi hyfforddiant nofio i blant ac oedolion yn unol â Gweithdrefnau Gweithredu Arferol y Ganolfan. Byddwch yn sicrhau bod ardal y Pwll Nofio’n cael ei chynnal i’r safonau uchaf ac yn darparu amgylchedd diogel a hwyliog i’n cwsmeriaid.

 

Rhaid i chi fod dros 18 oed fel Swyddog Gwarchod Bywyd ac mae’n hanfodol bod gennych chi Gymhwyster Gwarchod Bywyd Pwll Cenedlaethol (NPLQ) cyfredol a hyfforddiant gloywi IQL diweddar wedi’i gofnodi. 

 

Fel hyfforddwr nofio rhaid i chi hefyd fod dros 18 oed, dal Tystysgrif L2 UKCC mewn Hyfforddi neu Addysgu Gweithgareddau Dŵr a bod â Chymhwyster Gwarchod Bywyd Pwll Cenedlaethol (NPLQ) cyfredol a hyfforddiant gloywi IQL diweddar wedi’i gofnodi.

 

Oherwydd natur y swydd yma, mae gallu siarad Cymraeg yn cael ei ystyried yn ddymunol.

 

Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel, yn ogystal ag angerdd a dyhead i lwyddo, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi. Mae croeso i geisiadau yn y Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na’r rhai a dderbynnir yn Saesneg.

 

Am ragor o wybodaeth, ewch i’n gwefan ni www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx neu ffonio Ali Yates neu Steven Morgan am sgwrs anffurfiol ar 01248 670964. Gwneir cais drwy CV ar borthol recriwtio Chwaraeon Cymru.                   

 

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.