Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cwestiynau Cyffredin

Os ydych eisoes wedi archebu'ch antur nesaf gyda ni, neu'n ystyried ymweld, dylai'r wybodaeth ganlynol eich helpu i baratoi ar gyfer eich ymweliad, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau cyn ichi gyrraedd, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni ar hyn o bryd trwy e-bost yn unig. : plasmenai.bookings@sport.wales

Yn ystod yr amser hwn, bu'n rhaid i ni addasu rhannau o'n gwasanaeth i sicrhau bod staff a chwsmeriaid yn cadw'n ddiogel.

Isod mae rhestr o'n gweithdrefnau yn unol â Chanllawiau Llywodraeth Cymru; 

 • Archebwch eich antur ar-lein. Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol. Ni allwn ddarparu ar gyfer archebion cerdded i mewn
 • Anfonir cadarnhad archebu i'ch cyfeiriad e-bost gan gynnwys yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch cyn cyrraedd y ganolfan, gan gynnwys gwybodaeth barcio, lle bydd aelod o'r tîm hyfforddi yn eich cyfarch a bod gyda chi trwy gydol eich antur.
 • Mae hepgoriadau ar-lein yn unig; gellir dod o hyd i ddolen yma a bydd hefyd yn eich cadarnhad e-bost, i'w chwblhau ar eich cyfrifiadur neu'ch ffôn eich hun. Os na fyddwn yn derbyn hepgoriad wedi'i gwblhau gennych chi, ni allwn fynd â chi i'ch gweithgaredd.
 • Cyrraedd 30 munud cyn eich amser cychwyn antur i gasglu'ch cit, paru i fyny a briffio hyfforddwyr.
 • Bydd Plas Menai yn darparu’r holl offer ac offer angenrheidiol i chi, ond oherwydd y sefyllfa bresennol os oes gennych eich siwtiau gwlyb eich hun mae’n well dod â nhw, os na, bydd ein hyfforddwyr yn dyrannu eich siwt wlyb, cymorth hynofedd a helmed a fydd i gyd wedi cael eu glanhau o fewn canllawiau gwneuthurwr.

 • Oherwydd y sefyllfa bresennol, ac i ddiogelu ein cwsmeriaid, mae ein cyfleusterau newid a'n caffi arferol ar gau, byddwn yn darparu cyfleusterau newid awyr agored cysgodol ac mae cyfleusterau toiled a golchi dwylo ar gael.

 • Bydd pellter lleiaf o 2m yn cael ei gadw rhwng yr hyfforddwr a'r cyfranogwr bob amser, lle bo hynny'n bosibl.

 • Bydd gennym bwynt mynediad ac allanfa unffordd o amgylch y ganolfan, gydag arwyddion a marciau llawr i helpu i gynorthwyo i bellhau.

 • Rydym yn cyfyngu niferoedd ar y safle ar unrhyw un adeg a bydd gennym staff yn bresennol i oruchwylio'r cwsmeriaid, bydd amseroedd cychwyn a gorffen sesiynau yn cael eu darwahanu er mwyn osgoi crynoadau mawr mewn unrhyw un ardal.

 • Ni fyddwn yn trin unrhyw un o'ch pethau gwerthfawr, mae gennym loceri ar y safle lle gallwch gadw pethau gwerthfawr.

 • Bydd cyfleusterau golchi dwylo ychwanegol a glanweithydd dwylo ar gael o amgylch y ganolfan i gwsmeriaid a staff olchi eu dwylo cyn ac ar ôl gweithgareddau a thrwy gydol y dydd.

 • Bydd yr holl offer yn cael ei ddiheintio rhwng sesiynau, loceri, siwtiau gwlyb, cymhorthion hynofedd, helmedau, byrddau, caiacau a'r holl arwynebau caled.

 • Os bydd unrhyw un yn eich grŵp angen cymorth cyntaf byddwn yn sicrhau bod ein citiau cymorth cyntaf ar gael ac yn rhoi cymaint o arweiniad ag y gallwn i chi helpu'ch gilydd. Fel dewis olaf, bydd ein cynorthwywyr cyntaf yn defnyddio offer amddiffyn personol ar gyfer eu hunain a'r anafedig os bydd angen ymyrryd.

 • Pe bai angen arnom hefyd, byddwn yn newid y rheolau ar unrhyw adeg. Byddwch yn gall, meddyliwch am eraill ac arhoswch yn effro.

 • Dewch yn eich grŵp cartref yn unig, peidiwch â threfnu i gwrdd ag eraill. Arhoswch yn effro bob amser a pharchwch y pellter 2m yn ystod eich ymweliad.

 • Efallai y bydd unrhyw sesiynau'n cael eu canslo ar fyr rybudd os nad yw'r Rheolwr ar Ddyletswydd yn ystyried bod amodau'n addas fel rhan o'r asesiad risg i leihau'r risg o achub, gallwch chi ail-drefnu eich antur neu ofyn am ad-daliad.


Rhaid i unrhyw un sydd wedi profi symptomau sy'n gysylltiedig â COVID-19, neu sydd ar aelwyd gyda rhywun sydd, beidio ag ymweld â'r safle. Yn y sefyllfa hon bydd Plas Menai yn gwneud ein gorau i aildrefnu gweithgareddau ar gyfer dyddiad diweddarach neu fel arall brosesu ad-daliad.

Rhaid i unrhyw un sy'n dymuno ymweld â'r safle sydd wedi profi unrhyw symptomau Covid-19, neu sydd wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un â symptomau, ddilyn cyngor y Llywodraeth ynghylch pryd y gallant ddod â'u cyfnod hunan-ynysu i ben a pheidio ag ymweld â'r safle nes ei fod yn ddiogel i wneud hynny.

 • Beth mae ffioedd y cwrs yn eu cynnwys?

  • Defnydd o’r holl ddillad gwarchodol personol angenrheidiol 
  • Hyfforddiant gan staff cwbl gymwys sydd wedi’u hyfforddi i safonau cyrff rheoli cenedlaethol
  • Yr holl gludiant angenrheidiol ar gyfer y cwrs Ffioedd tanwydd a marina (wrth forio)
 • Nid yw ffioedd y cwrs yn cynnwys?

  • Yswiriant Personol
  • Esgidiau addas i fynd ar y dŵr
  • Llieiniau
 • Oes angen i mi dalu ymlaen llaw?

  Oes, rhaid talu am ein cyrsiau ni i gyd ymlaen llaw wrth archebu, er mwyn sicrhau lle ar gwrs arbennig. Ar ôl i chi dalu am y cwrs, mae 25% o ffi’r cwrs yn cael ei ystyried fel taliad blaendal.

 • A fyddaf yn derbyn cadarnhad o fy archeb?

  Byddwch, ar ôl cwblhau eich archeb a chymryd y taliad, byddwch yn derbyn cadarnhad archeb awtomatig yn amlinellu’r holl eitemau a brynwyd. Bydd hwn hefyd yn cynnwys dolen at ein Telerau a’n Hamodau ac at ein Nodiadau Croeso. Os nad oes gennych chi gyfeiriad e-bost ac os ydych chi wedi archebu dros y ffôn, bydd cadarnhad eich archeb yn cael ei bostio atoch chi gyda chopi o’n Telerau a’n Hamodau ac at ein Nodiadau Croeso. 

 • Ydw i’n cael newid fy archeb?

  Ydych, mae posib i chi newid eich archeb ond mae pob newid yn costio £25 fel ffi weinyddol.

 • Sut i archebu?

  Cewch archebu eich cwrs ar-lein ar y wefan, dros y ffôn gydag aelod o’n tîm archebu neu wyneb yn wyneb yn y Ganolfan. I archebu ar-lein, bydd arnoch angen cyfeiriad e-bost. Os nad oes gennych chi gyfeiriad e-bost, ffoniwch 0300 300 3113 i archebu. 

 • Ydw i angen yswiriant?

  Ni chynhwysir yswiriant personol yn ffi'r cwrs. Er eich bod yn y dwylo gorau ym Mhlas Menai, rydym yn eich cynghori i godi yswiriant ychwanegol er mwyn sicrhau tawelwch meddwl i chi eich hun a rhag ofn y bydd raid i chi ganslo eich lle ar y cwrs am resymau y tu hwnt i'ch rheolaeth chi.

 • Mae arnaf angen canslo fy nghwrs – beth ddylwn i ei wneud?

  Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi darllen ein polisi canslo ni, a amlinellir yn ein Telerau ac Amodau Archebu. Mae’n rhaid i chi gysylltu â’r Ganolfan yn uniongyrchol i ganslo eich cwrs. Cewch ddefnyddio ein ffurflen ganslo i wneud hynny neu mae ffonio/anfon e-bost yn ddigon. Dylech ddeall bod ffioedd canslo’n berthnasol.

 • Oes llety’n cael ei ddarparu?

  Nid yw’r llety’n rhan o ffi safonol y cwrs. Os hoffech aros yn y Ganolfan, gwnewch yn siŵr eich bod yn ychwanegu’r pecyn llety wrth archebu. Os ydyn ni’n llawn, efallai y bydd y pecyn llety’n cael ei arddangos ar y dudalen archebu, ond ni fyddwch yn gallu ei ychwanegu at eich archeb

 • Beth sy’n rhan o’r pecyn llety?

  • Llety mewn ystafelloedd dau wely sengl, en-suite. Sylwer: NID oes tyweli yn yr ystafelloedd.       
  • Brecwast, pecyn bwyd i ginio a phryd gyda’r nos, ond NID oes pryd gyda’r nos wedi’i gynnwys ar nos Wener.
  • Defnydd am ddim o’r ystafell ffitrwydd (rhaid i chi lenwi ffurflen hunanddatganiad a’i chyflwyno yn y Dderbynfa cyn defnyddio’r ystafell)
 • A fyddaf yn rhannu ystafell?

  Yn ystod cyfnodau prysur, mae’n bosib y bydd yn ofynnol i chi rannu ystafell os ydych chi’n archebu fel unigolyn. Os felly, dim ond gyda chwsmeriaid o’r un rhyw fyddwn ni’n eich rhoi chi i rannu ac, os yw hynny’n bosib, gyda phobl o oedran tebyg ac ar gwrs tebyg. Os nad ydych chi eisiau rhannu, ychwanegwch y taliad ychwanegol am gael ystafell sengl at eich archeb

 • Ydw i’n cael talu taliad ychwanegol i gael ystafell sengl?

  Ydych. Mae’r taliad ychwanegol am ystafell sengl yn £10 y noson. Os ydych yn dymuno ei dalu, cofiwch ei ychwanegu wrth archebu.

 • A oes unrhyw gyfyngiadau oedran?

  • Ar gyfer y rhan fwyaf o’r cyrsiau technegol, mae’n rhaid i chi fod yn 16 oed o leiaf ar ddyddiad dechrau’r cwrs, oni bai fod gwybodaeth wahanol wedi’i nodi am y cwrs.
  • Ar gyfer y cyrsiau morio, rhaid i chi fod yn 18 oed o leiaf ar ddyddiad dechrau’r cwrs. Fodd bynnag, os ydych chi’n teulu sy’n defnyddio’r cwch i gyd, 10 oed sydd raid bod.   
  • Ar gyfer gweithgareddau teuluoedd ac ieuenctid, rhaid bod yn 8 oed o leiaf.
 • Pa mor Heini sydd Raid i mi Fod?

  I fwynhau y cwrs dylech fod yn hyderus yn y dŵr. Nid ydym yn disgwyl i chi nofio'r Sianel ond byddwch yn cael mwy o fudd o'ch cwrs os ydych yn rhesymol heini. Mae'n rhaid i chi roi gwybod ar y ffurflen archebu am unrhyw salwch neu anabledd meddygol. Os ydych yn dioddef o asthma, y clefyd siwgr, epilepsi, penysgafndod, angina neu unrhyw anhwylder arall ar y galon, dylech wirio gyda'ch meddyg cyn gwneud archeb a gallu cyflwyno nodyn meddyg os oes angen.

 • Defnyddio eich Offer Eich Hun?

  Mae croeso i chi ddod â'ch offer eich hun a'i ddefnyddio tra ym Mhlas Menai, ond sylwer mai eich dewis chi yw hynny ac na allwn ni dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod neu golled i'ch offer waeth sut caiff ei achosi. Os hoffech le i storio offer drwy gydol eich cwrs, cysylltwch â'r ganolfan flaenllaw i sicrhau fod lle ar gael.

 • Beth yw eich gweithdrefnau diogelwch?

  Yn ychwanegol at fwynhau a dysgu sgiliau newydd, mae diogelwch yn holl bwysig mewn perthynas â phob un o gyrsiau Plas Menai. Wrth reswm, mae chwaraeon dŵr a gwethgareddau anturus yn beryglus yn ôl eu natur ac mae'n rhaid i gyfranogwyr, rhieni neu warcheidwaid dderbyn bod peryglon yn bodoli a bod ambell glais a briw yn anochel yn ystod yr hwyl a'r sbri a geir wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau cyflym.

  Er mwyn rheoli'r peryglon cystal ag y bo modd, mae gan Plas Menai 'system waith ddiogel' fel a ganlyn: dim ond staff profiadol a chymwys a gyflogir gennym rydym yn darparu amrywiaeth o offer gwarchodol a diogelwch personol o safon er mwyn sicrhau cyfforddusrwydd a diogelwch y rhai sy'n cymryd rhan rydym yn darparu'r offer diweddaraf ar gyfer eich cwrs rydym yn dysgu i argymhellion a chanllawiau cyrff rheoli cenedlaethol, mewn grwpiau bychan  mae gennym systemau rheoli a diogelwch cadarn sydd wedi'u harchwylio gan gyrff cymeradwy megis AALA, y GIF a UCP  ydym yn cadw'r hawl i addasu neu ganslo gweithgaredd os ydym yn teimlo nad oes modd rheoli'r peryglon sy'n bodoli

 • Dydw i ddim yn siŵr pa gwrs sydd fwyaf addas i mi. Beth ddylwn i ei wneud?

  Os ydych chi wedi darllen disgrifiadau’r cyrsiau a dal yn ansicr ynghylch pa un sydd fwyaf addas i chi, cysylltwch â’r Ganolfan i siarad ag un o’n hyfforddwyr ni. Mae ein hyfforddwyr yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser ar y dŵr ac felly efallai na fyddant ar gael ar unwaith, ond os byddwch yn gadael neges a’ch manylion cyswllt yn ystod y dydd, bydd rhywun yn eich ffonio chi’n ôl i drafod y mater

 • A oes unrhyw Wybodaeth Ymuno?

  Mae amlinelliad cyffredinol o’r cyrsiau’n cael ei gyhoeddi ar ein gwefan ac, ar gyfer mwyafrif ein cyrsiau, nid ydym yn anfon unrhyw wybodaeth bellach atoch chi am y cwrs.  Fodd bynnag, ar gyfer rhai cyrsiau arbenigol, bydd e-bost dilynol yn cael ei anfon atoch o fewn 48 awr i archebu, yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol sy’n amlinellu unrhyw waith cyn y cwrs y dylid ei gwblhau cyn i chi gyrraedd, neu fanylion mewngofnodi ar gyfer cyrsiau theori ar-lein.

  Ar ôl cwblhau eich archeb, byddwch yn cael cadarnhad ohoni ar e-bost, yn cynnwys dolenni at ein Canllaw Croeso a’n Telerau ac Amodau.              

 • Pryd ddylwn i gyrraedd?

  Mae ein cyrsiau ni i gyd yn dechrau am 9.15am. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd cyn yr amser yma i roi amser i chi gofrestru yn y Dderbynfa. Os ydych chi wedi archebu pecyn llety, bydd eich ystafell ar gael o 3pm ymlaen y diwrnod cyn i’r cwrs ddechrau. 

  Cyrsiau Morio – Mae’r rhain yn dechrau ar nos Wener ar gyfer y cyrsiau penwythnos ac ar nos Sul ar gyfer y cyrsiau wythnos. Rhaid i chi fod yn y Dderbynfa erbyn 8pm i gyfarfod eich Capten. Ar gyfer cyrsiau sy’n dechrau ar nos Sul, mae pryd bwyd yn gynwysedig ac yn cael ei weini yn yr ystafell fwyta rhwng 5.30 a 7pm.   

 • Beth ddylwn i ddod gyda mi?

  Mae rhestr o’r hyn rydym yn ei argymell i chi ddod gyda chi ar gael yn ein Canllaw Croeso/ Cyrraedd ar ein gwefan a thrwy ddolen yn yr e-bost sy’n cadarnhau eich archeb. Rydym yn argymell eich bod yn dod â dillad cynnes, esgidiau i fynd ar y dŵr a thyweli, gan nad yw’r rhain yn cael eu darparu. Ar gyfer y cyrsiau morio, mae welis hwylio (nid rhai gwadnau duon) a sach gysgu’n hanfodol. 

  .