Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

NODIADAU CROESO

Dylai’r wybodaeth ganlynol eich helpu chi i baratoi ar gyfer eich ymweliad ond, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu ymholiadau cyn cyrraedd, cofiwch gysylltu a ni ar 0300 300 3112 neu ar e-bost  info@plasmenai.co.uk

CYRSIAU/GWEITHGAREDDAU: Yn gyffredinol mae ein cyrsiau ni’n cael eu cynnal rhwng 09.15 a 17.00 gydag awr i ginio. Mae amseroedd rhai cyrsiau a gweithgareddau’n amrywio felly cofiwch edrych ar wybodaeth y cwrs ar ein gwefan am unrhyw amrywiaethau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd 15 munud cyn eich amser dechrau ar gyfer cofrestru.

Mae ein holl gyrsiau morio ni’n dechrau am 20.00 naill ai ar nos Sul ar gyfer y cyrsiau wythnos neu ar nos Wener ar gyfer y cyrsiau penwythnos.

Wrth gyrraedd, mae’n ofynnol i pawb dros 18 oed I  lenwi ffurflen Cydnabod Risg yn y Dderbynfa. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd mewn da bryd i wneud hyn.

Mae'n ofynnol i bawb dan 18 oed gael rhiant / gwarcheidwad arwyddo ffurflen Caniatâd Rhiant, gellir ei lawrlwytho o wybodaeth y cwrs yn www.plasmenai.co.uk neu gellir ei chwblhau ar ôl cyrraedd, heb y ffurflen hon ni chaniateir i gyfranogwyr gymryd rhan.

CIT AC OFFER:

Bydd Plas Menai’n darparu’r holl offer a chit angenrheidiol i chi, fel sy’n berthnasol i’ch cwrs. Gan ddibynnu ar eich cwrs, gall yr eitemau gynnwys: siwtiau gwlyb, dillad dal dŵr, cymhorthion arnofio, helmedau, deciau chwistrell a harneisiau. Ar gyfer cyrsiau morio a chychod pŵer uwch, byddwch yn cael siaced achub a dillad dal dŵr ar gyfer mynd ar y môr.

BETH FYDD ARNOCH EI ANGEN GYDA CHI: Mae rhestr gyffredinol isod o beth ddylech chi ddod gyda chi. Mae rhai cyrsiau angen rhai eitemau ychwanegol. Edrychwch ar y wybodaeth am eich cwrs penodol ar ein gwefan am fwy o fanylion, 

 • Digon o ddillad cynnes, haenau thermal sylfaen, haenau cnu, tracwisg
 • Esgidiau i newid iddynt ar gyfer mynd ar y dŵr (hen esgidiau ymarfer, esgidiau siwt wlyb – Sylwer: nid yw Crocs neu debyg yn addas o gwbl)
 • Dillad nofio a thywel
 • Hetiau a menig
 • Eli haul a sbectol haul
 • Fflasg / potel ddiod
 • 50c i’r loceri (byddwch yn ei gael yn ôl)
 • Deunyddiau ymolchi personol a moddion

 

MAES PARCIO: Mae maes parcio ar gael ar y safle, am ddim, ond sylwer mai chi sy’n gyfrifol am unrhyw risg i gerbyd rydych chi’n ei barcio yma.

WI-FI: Mae gan y Ganolfan fynediad Wi-Fi a rhyngrwyd am ddim. I ddefnyddio’r Wi-Fi bydd arnoch angen mewngofnodi gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost.

OS YDYCH CHI’N AROS YN Y GANOLFAN – ARCHEBION PECYN PRESWYL

Os ydych chi wedi archebu’r pecyn preswyl byddwch yn cael lle yn un o’n hystafelloedd gwely en-suite ar brif gampws y Ganolfan.

Cyrraedd: Bydd eich ystafell ar gael o 15.00 ar y diwrnod cyn i’ch cwrs chi ddechrau.

Gadael: Rhaid i chi adael eich ystafell erbyn 09.30 ar y bore rydych chi’n gadael.

Cyrraedd yn Hwyr: Mae’r Dderbynfa ar agor tan 21.00. Os byddwch yn cyrraedd ar ôl yr amser yma, ffoniwch ymlaen llaw os gwelwch yn dda a chewch y cod mynediad i fynedfa’r drws cefn. Ar ôl cyrraedd, ewch i’r bar i gofrestru ar gyfer eich ystafell.

Tyweli: Nid yw tyweli’n cael eu darparu yn ein llety felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â digon o dyweli gyda chi.

Dyma’r prydau sydd wedi’u cynnwys yn eich pecyn:

Cyrsiau Wythnos

 • Brecwast (Llun – Gwener)
 • Pecyn Bwyd i Ginio (Llun – Gwener) – Codwch eich pecyn bwyd i ginio amser
 • brecwast
 • Pryd Gyda’r Nos – (Sul – Iau – gweinir y prydau gyda’r nos rhwng 17.30 a 19.00)

Cyrsiau Penwythnos

 • Brecwast (Sadwrn - Sul)
 • Pecyn Bwyd i Ginio (Sadwrn - Sul) – Codwch eich pecyn bwyd i ginio amser brecwast
 • Pryd Gyda’r Nos – (Sadwrn yn unig – gweinir y prydau gyda’r nos rhwng 17.30 a 19.00)
 • Brecwast (Sadwrn - Sul)
 •  

Cyrsiau Dydd

 • Brecwast
 • Pecyn Bwyd i Ginio

DEFNYDD O’R CYFLEUSTERAU HAMDDEN:

Os ydych chi’n aros yn y Ganolfan, cewch ddefnyddio’r pwll nofio yn ystod y sesiynau cyhoeddus am ddim. Dangoswch eich allwedd i’r gweithiwr yn y pwll wrth fynd i mewn. Hefyd cewch ddefnyddio ein hystafell ffitrwydd fechan ond rhaid i chi lenwi ffurflen ymwadiad yn y Dderbynfa cyn ei defnyddio.

ARCHEBION DI-BRESWYL

Os nad ydych chi wedi ychwanegu pecyn preswyl at eich archeb, nid oes unrhyw fwyd na llety’n rhan o’r archeb honno. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â phecyn bwyd i ginio gyda chi neu cewch brynu pecyn bwyd o’r ystafell fwyta yn y Ganolfan. Edrychwn ymlaen at eich  croesawu chi i’r Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol a dymunwn gyfnod pleserus a hapus i chi yma gyda ni.