Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyfle i ddatblygu eich sgiliau hwylio iot ar y cwrs yma lle mae’r cyrsiau RYA Criw Medrus ac RYA Capten Arfordirol yn cael eu cynnal ochr yn ochr â’i gilydd. Mae ein hyfforddwyr ni i gyd yn gapteiniaid hynod wybodus a phrofiadol a byddant yn sicrhau eich bod yn cael y gorau allan o’ch amser ar fwrdd yr iot.    

RYA Criw Medrus: Mae’r cwrs yma ar gyfer dechreuwyr a’r rhai sydd eisiau bod yn aelod criw gweithredol, yn hytrach na dim ond teithiwr. 

RYA Capten Arfordirol: Mae’r cwrs yma ar gyfer y rhai sydd eisiau bod yn gapten ac sydd â rhywfaint o brofiad hwylio a sgiliau mordwyo a hwylio sylfaenol. Erbyn diwedd yr wythnos, dylai’r capteiniaid arfordirol allu hwylio llwybrau mwy anodd yn ystod y dydd a’r nos a thrin yr iot mewn amodau mwy heriol. 

Pwyntiau dysgu allweddol: Llunio llwybr, paratoi ar gyfer y môr, creu llwybr a gallu fel capten, trin yr iot dan hwyl a phŵer, tywydd drwg. 

Prydau bwyd ar fwrdd y cwch: Bydd digon o fwyd yn y cwch i ddarparu tri phryd y dydd a hefyd byrbrydau a diodydd. Os oes gennych chi unrhyw ofynion arbennig o ran deiet, cofiwch eu nodi wrth archebu.

Yr Iot: Hanse 385 38 troedfedd. Mae’r iot yma wedi’i chodio’n fasnachol gan RYA/MCA fel iot sy’n cydymffurfio â chategori 2 a gall gludo 6 o bobl gan gynnwys y Capten. Ymhlith y cyfleusterau ar y bwrdd mae: gwres, dŵr poeth, popty, oergell, toiled, Radar, GPS ac AIS.

Cyrraedd a Gadael: Mae ein holl gyrsiau morio wythnos yn dechrau am 8.00pm ar y nos Sul. Mae pryd bwyd wedi’i gynnwys ar y nos Sul ac mae’n cael ei weini rhwng 6pm a 6.30pm yn yr ystafell fwyta. Cofiwch gyfarfod eich capten yn y Dderbynfa am 8pm, lle cewch friff byr a dillad dal dŵr, cyn gyrru i lawr at yr iot, sydd wedi’i hangori yn y Felinheli, ryw 5 munud o’r Ganolfan. Byddwch yn aros ar fwrdd yr iot am bump noson eich cwrs.

Cofiwch ddod â’r canlynol gyda chi; dillad cynnes, sach gysgu a welingtyns hwylio (nid rhai gwadnau duon)


Y Camau Nesaf: Os ydych chi eisiau datblygu eich morio, dylai’r rhai sydd ar y cwrs RYA Criw Medrus ystyried symud ymlaen i lefel RYA Capten Dydd. Argymhellir eich bod yn cwblhau RYA Theori Capten Dydd cyn sefyll tystysgrif ymarferol RYA Capten Dydd. Ar gyfer y rhai sy’n cwblhau tystysgrif RYA Capten Arfordirol, dylech gasglu oriau a phrofiad ac wedyn ystyried yr wythnos Paratoi ar gyfer Iotfeistr neu os ydych chi’n teimlo’n barod, mynd yn syth am yr Arholiad


Y Deunydd Darllen a Argymhellir 

Competent Crew Skills (CCPCN)

RYA Sail Cruising & Yachtmaster Scheme Syllabus & Logbook (G15)


←Yn ôl i Morio

Gwyboadeath am y Cwrs

Hyd: 5 diwrnod

Amser: 20.00-17.00 (Y cwrs yn dechrau ar y nos Sul)

Safonau Gofynnol

RYA Criw Medrus: Dim 

RYA Capten Arfordirol: 15 diwrnod, 2 ddiwrnod fel capten,  300 milltir, 8 awr yn ystod y nos, sgiliau trin cwch hyd at lefel Capten Dydd a gwybodaeth fordwyo hyd at lefel theori oddi ar y lan Capten Arfordirol/Iotfeistry

Llun Pasbort: Mae angen hwn ar gyfer rhoi eich tystysgrif i Capten Arfordirol 

Oedran Gofynnol: 18 oed

Archebu Nawr