Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Polisi Prefatrwydd

Yng Nghanolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru, mae Plas Menai ("Rydym") wedi ymrwymo i warchod a pharchu eich preifatrwydd.

Mae’r polisi hwn (a hefyd ein telerau defnydd ac unrhyw ddogfennau eraill y cyfeirir atynt ynddo) yn gosod y sylfaen ar gyfer prosesu unrhyw ddata personol rydym yn eu casglu gennych chi, neu rydych yn eu rhoi i ni. Darllenwch y canlynol yn ofalus i ddeall ein safbwyntiau a’n harferion ynghylch eich data personol a sut byddwn yn eu trin. Drwy fynd i http://www.plasmenai.co.uk/ rydych yn derbyn ac yn rhoi caniatâd i’r arferion a ddisgrifir yn y polisi hwn.

At bwrpas Deddf Diogelu Data 1998 (y Ddeddf), y rheolydd data yw Cyngor Chwaraeon Cymru, cwmni a grëwyd gan Siarter Brenhinol, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW gyda rhif cofrestru diogelu data Z5769715.

Gwybodaeth rydym yn ei chasglu gennych chi

Byddwn yn casglu ac yn prosesu’r data canlynol amdanoch chi:

 • Gwybodaeth rydych yn ei rhoi i ni. Dyma wybodaeth amdanoch chi rydych chi’n ei rhoi i ni drwy lenwi ffurflenni ar ein safle http://www.plasmenai.co.uk/ (ein safle) neu drwy ohebu â ni dros y ffôn, ar e-bost neu fel arall. Mae’n cynnwys y wybodaeth rydych chi’n ei rhoi wrth gofrestru i ddefnyddio ein safle, tanysgrifio i’n cylchlythyr, archebu cwrs a phan rydych chi’n rhoi gwybod am broblem gyda’n safle. Gall y wybodaeth rydych yn ei rhoi i ni gynnwys eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn, cyflyrau meddygol, gwybodaeth ariannol ac am gardiau credyd, disgrifiad personol a llun.              
 • Gwybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch chi. Ynghylch pob ymweliad gennych chi â’n safle byddwn yn casglu’r wybodaeth ganlynol yn awtomatig:        
 • gwybodaeth dechnegol, gan gynnwys y cyfeiriad protocol rhyngrwyd (IP) a ddefnyddir i gysylltu eich cyfrifiadur i’r Rhyngrwyd, eich gwybodaeth mewngofnodi, math a fersiwn y porwr, y gosodiad parth amser, mathau a fersiynau plygio i mewn y porwr, y system weithredu a’r llwyfan  
 • gwybodaeth am eich ymweliad, gan gynnwys y Lleolyddion Adnodd Unffurf (URL) llawn, clicffrwd i, drwy ac o’n safle (gan gynnwys dyddiad ac amser), cyrsiau rydych chi wedi edrych arnynt neu wedi chwilio amdanynt ar gyfer amseroedd ymateb y dudalen, camgymeriadau lawrlwytho, hyd ymweliadau â thudalennau penodol, gwybodaeth rhyngweithio’r dudalen (fel sgrolio, clicio a gosod y llygoden).         

Cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i ddweud y gwahaniaeth rhyngoch chi a defnyddwyr eraill ein gwefan. Mae hyn yn ein helpu ni i roi profiad da i chi wrth i chi bori ein gwefan ac mae hefyd yn galluogi i ni wella ein safle. Am wybodaeth fanwl am y cwcis rydym yn eu defnyddio a’r pwrpas rydym yn eu defnyddio ar eu cyfer, edrychwch ar ein Polisi Cwcis yn.

Defnydd o'r wybodaeth

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth sy’n cael ei chadw amdanoch chi fel a ganlyn:   

 • Gwybodaeth rydych chi’n ei rhoi i ni. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth yma fel a ganlyn:
 • cadw at ein rhwymedigaethau sy’n codi o unrhyw gontractau sydd wedi’u llunio rhyngoch chi a ni ac i roi i chi’r wybodaeth, y cynhyrchion a’r gwasanaethau rydych chi’n gwneud cais amdanynt gennym ni;   
 • rhoi i chi’r wybodaeth am y gwasanaethau eraill rydym yn eu cynnig sy’n debyg i’r rhai rydych chi wedi’u prynu eisoes neu wedi holi amdanynt; 
 • rhoi i chi wybodaeth am y nwyddau neu’r gwasanaethau fyddai o ddiddordeb i chi yn ein barn ni. Dim ond yn electronig fyddwn ni’n cysylltu â chi (e-bost neu SMS) gyda gwybodaeth am nwyddau a gwasanaethau tebyg i’r rhai a oedd yn rhan o werthiant blaenorol i chi neu drafodaethau am werthiant. Os nad ydych chi eisiau i ni ddefnyddio eich data fel hyn, ticiwch y bocs perthnasol ar y ffurflen ble rydym yn casglu eich data (ffurflen archebu neu ffurflen gofrestru);      
 • rhoi gwybod i chi am newidiadau i’n gwasanaeth;
 • sicrhau bod y cynnwys o’n safle ni’n cael ei gyflwyno yn y ffordd fwyaf effeithiol i chi ac i’ch cyfrifiadur.
 • Gwybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch chi. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth yma fel a ganlyn:
 • gweinyddu ein safle ac ar gyfer gweithrediadau mewnol, gan gynnwys cael gwared ar broblemau, dadansoddi data, profi, ymchwil, at ddibenion ystadegol ac i arolygu;  ;
 • gwella ein safle i sicrhau bod y cynnwys yn cael ei gyflwyno yn y ffordd fwyaf effeithiol i chi ac i’ch cyfrifiadur;
 • er mwyn galluogi i chi gymryd rhan yn nodweddion rhyngweithiol ein gwasanaeth, pan fyddwch yn dewis gwneud hynny;
 • fel rhan o’n hymdrechion i gadw ein safle’n ddiogel;     
 • mesur ein dealltwriaeth o effeithiolrwydd yr hysbysebion ar eich cyfer chi ac eraill, ac i ddarparu hysbysebion perthnasol i chi;      
 • gwneud awgrymiadau ac argymhellion i chi ac i ddefnyddwyr eraill y safle am nwyddau neu wasanaethau sydd o ddiddordeb i chi neu iddynt hwy o bosib.                                           
 • Gwybodaeth rydym yn ei derbyn o ffynonellau eraill. Byddwn yn cyfuno’r wybodaeth hon gyda’r wybodaeth fyddwch chi’n ei rhoi i ni a’r wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch chi. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a’r wybodaeth gyfun at y dibenion sydd wedi’u datgan uchod (gan ddibynnu ar y mathau o wybodaeth rydym yn eu derbyn).

Datgelu eich gwybodaeth

Rydych yn cytuno bod gennym hawl i rannu eich gwybodaeth bersonol gyda’r canlynol:

 • Trydydd partïon dethol, gan gynnwys

partneriaid busnes, cyflenwyr ac is-gontractwyr ar gyfer cyflawni unrhyw gontract rydym yn ei lunio gyda chi.

Byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon:

 • Os oes gennym ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu weithredu ein telerau defnydd neu ein telerau a’n hamodau archebu a chytundebau eraill; neu i warchod hawliau, eiddo neu ddiogelwch Plas Menai, ein cwsmeriaid, neu eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth gyda chwmnïau a sefydliadau eraill at bwrpas amddiffyn rhag twyll a lleihau risg credyd. 

Ble rydym yn storio eich data personol

Mae’r holl wybodaeth rydych chi’n ei rhoi i ni’n cael ei chadw ar ein gweinyddion diogel. Bydd unrhyw daliadau’n cael eu hamgryptio gan ddefnyddio technoleg SSL. Os ydym wedi rhoi cyfrinair i chi (neu os ydych chi wedi dewis cyfrinair) sy’n galluogi mynediad i chi i rannau penodol o’n gwefan, rydych chi’n gyfrifol am gadw’r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Gofynnwn i chi beidio â rhannu’r cyfrinair gydag unrhyw un. 

Gwaetha’r modd, nid yw trosglwyddo gwybodaeth ar y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er y byddwn yn gwneud ein gorau i warchod eich data personol, ni allwn warantu diogelwch eich data wrth iddynt gael eu trosglwyddo i’n safle; chi sy’n gyfrifol am risg unrhyw drosglwyddo o’r fath. Ar ôl i ni dderbyn eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau a nodweddion diogelwch llym i geisio atal mynediad heb awdurdod.  

Eich Hawliau 

Mae gennych chi hawl i ofyn i ni beidio â phrosesu eich data personol at ddibenion marchnata. Fel rheol byddwn yn rhoi gwybod i chi (cyn casglu eich data) os ydym yn bwriadu defnyddio eich data at ddibenion o’r fath neu os ydym yn bwriadu datgelu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti at ddibenion o’r fath. Gallwch ymarfer eich hawl i atal prosesu o’r fath drwy farcio rhai blychau ar y ffurflenni rydym yn eu defnyddio i gasglu eich data. Hefyd gallwch ymarfer yr hawl yma ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni ar info@plasmenai.co.uk.

O dro i dro gall ein safle gynnwys dolenni i ac o wefannau ein rhwydweithiau partner, hysbysebwyr ac aelodau. Os byddwch yn dilyn dolen i unrhyw un o’r gwefannau hyn, sylwer y bydd gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau hyn. Edrychwch ar y polisïau hyn cyn cyflwyno unrhyw ddata personol i’r gwefannau hyn.

Mynediad at wybodaeth

Mae’r Ddeddf yn rhoi hawl i chi gael mynediad at wybodaeth sy’n cael ei chadw amdanoch chi. Cewch ymarfer eich hawl i fynediad yn unol â’r Ddeddf. Bydd unrhyw gais am fynediad yn amodol ar ffi o £10 i dalu ein costau yn darparu manylion i chi am y wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch chi.

Newidiadau i’n polisi preifatrwydd

Bydd unrhyw newidiadau fyddwn ni’n eu gwneud i’n polisi preifatrwydd yn y dyfodol yn cael eu rhoi ar y dudalen yma ac, os yw hynny’n briodol, cewch wybod amdanynt ar e-bost. Cofiwch edrych yma’n gyson i weld unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau i’n polisi preifatrwydd.

Cysylltu 

Mae croeso i gwestiynau, sylwadau a cheisiadau am y polisi preifatrwydd yma a dylid eu hanfon i info@plasmenai.co.uk.

Fersiwn 1: Chwefror 2017