Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

GWYBODAETH I RIENI    

Mae trip ysgol preswyl yn uchafbwynt yn aml i gyfnod plentyn yn yr ysgol ond hefyd mae’n gallu bod y tro cyntaf i ddisgybl fod ar wahân i’w deulu ac o’i gartref. Ym Mhlas Menai, rydyn ni’n sylweddoli bod hyn yn gallu bod yn anodd i’r plentyn ac i’r rhiant ac rydyn ni’n gwybod bod y cyfrifoldeb rydyn ni’n ei ysgwyddo am les y plant yn ein gofal yn fawr.                                

Ein cyfrifoldeb ni yw darparu amgylchedd diogel i ddisgyblion gael hwyl gan ddatblygu eu hunanhyder a’u sgiliau cyfathrebu. Gobeithio bydd y wybodaeth isod yn helpu i ateb unrhyw gwestiynau neu ymholiadau sydd gennych chi, ond os hoffech chi siarad ag aelod o’n tîm, cofiwch gysylltu.


Lawrlwythwch eich copi o lyfryn Ysgol Plas Menai yma  

Beth Fydd arnoch ei angen gyda chi

CWESTIYNAU CYFFREDIN RHIENI

 • Beth fydd fy mhlentyn ei angen ar gyfer yr ymweliad?    

 • A fydd fy mhlentyn angen arain poced ar y trip?    

 • Ydi fy mhlentyn yn cael dod ag eiddo gwerthfawr i’r Ganolfan?    

 • Galwadau Ffôn    

 • Ydych chi’n gallau darparu ar gyfer unrhyw ofynion arbennig o ran deiet?    

 • Mae’n ben blwydd ar fy mhlentyn yn ystod y trip. Oes pssib I mi drefnu cacen?    

 • Nid yw mhlentyn yn gallu nofio. Ydi ef/hi yn cael cymryd rhan?    

 • Ffotograffiaeth a ffilmio    


← Yn ôl

 • Beth mae ffioedd y cwrs yn eu cynnwys?

  • Defnydd o’r holl ddillad gwarchodol personol angenrheidiol 
  • Hyfforddiant gan staff cwbl gymwys sydd wedi’u hyfforddi i safonau cyrff rheoli cenedlaethol
  • Yr holl gludiant angenrheidiol ar gyfer y cwrs Ffioedd tanwydd a marina (wrth forio)
 • Nid yw ffioedd y cwrs yn cynnwys?

  • Yswiriant Personol
  • Esgidiau addas i fynd ar y dŵr
  • Llieiniau
 • Oes angen i mi dalu ymlaen llaw?

  Oes, rhaid talu am ein cyrsiau ni i gyd ymlaen llaw wrth archebu, er mwyn sicrhau lle ar gwrs arbennig. Ar ôl i chi dalu am y cwrs, mae 25% o ffi’r cwrs yn cael ei ystyried fel taliad blaendal.

 • A fyddaf yn derbyn cadarnhad o fy archeb?

  Byddwch, ar ôl cwblhau eich archeb a chymryd y taliad, byddwch yn derbyn cadarnhad archeb awtomatig yn amlinellu’r holl eitemau a brynwyd. Bydd hwn hefyd yn cynnwys dolen at ein Telerau a’n Hamodau ac at ein Nodiadau Croeso. Os nad oes gennych chi gyfeiriad e-bost ac os ydych chi wedi archebu dros y ffôn, bydd cadarnhad eich archeb yn cael ei bostio atoch chi gyda chopi o’n Telerau a’n Hamodau ac at ein Nodiadau Croeso. 

 • Ydw i’n cael newid fy archeb?

  Ydych, mae posib i chi newid eich archeb ond mae pob newid yn costio £25 fel ffi weinyddol.

 • Sut i archebu?

  Cewch archebu eich cwrs ar-lein ar y wefan, dros y ffôn gydag aelod o’n tîm archebu neu wyneb yn wyneb yn y Ganolfan. I archebu ar-lein, bydd arnoch angen cyfeiriad e-bost. Os nad oes gennych chi gyfeiriad e-bost, ffoniwch 0300 300 3113 i archebu. 

 • Ydw i angen yswiriant?

  Ni chynhwysir yswiriant personol yn ffi'r cwrs. Er eich bod yn y dwylo gorau ym Mhlas Menai, rydym yn eich cynghori i godi yswiriant ychwanegol er mwyn sicrhau tawelwch meddwl i chi eich hun a rhag ofn y bydd raid i chi ganslo eich lle ar y cwrs am resymau y tu hwnt i'ch rheolaeth chi.

 • Mae arnaf angen canslo fy nghwrs – beth ddylwn i ei wneud?

  Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi darllen ein polisi canslo ni, a amlinellir yn ein Telerau ac Amodau Archebu. Mae’n rhaid i chi gysylltu â’r Ganolfan yn uniongyrchol i ganslo eich cwrs. Cewch ddefnyddio ein ffurflen ganslo i wneud hynny neu mae ffonio/anfon e-bost yn ddigon. Dylech ddeall bod ffioedd canslo’n berthnasol.

 • Oes llety’n cael ei ddarparu?

  Nid yw’r llety’n rhan o ffi safonol y cwrs. Os hoffech aros yn y Ganolfan, gwnewch yn siŵr eich bod yn ychwanegu’r pecyn llety wrth archebu. Os ydyn ni’n llawn, efallai y bydd y pecyn llety’n cael ei arddangos ar y dudalen archebu, ond ni fyddwch yn gallu ei ychwanegu at eich archeb

 • Beth sy’n rhan o’r pecyn llety?

  • Llety mewn ystafelloedd dau wely sengl, en-suite. Sylwer: NID oes tyweli yn yr ystafelloedd.       
  • Brecwast, pecyn bwyd i ginio a phryd gyda’r nos, ond NID oes pryd gyda’r nos wedi’i gynnwys ar nos Wener.
  • Defnydd am ddim o’r ystafell ffitrwydd (rhaid i chi lenwi ffurflen hunanddatganiad a’i chyflwyno yn y Dderbynfa cyn defnyddio’r ystafell)
 • A fyddaf yn rhannu ystafell?

  Yn ystod cyfnodau prysur, mae’n bosib y bydd yn ofynnol i chi rannu ystafell os ydych chi’n archebu fel unigolyn. Os felly, dim ond gyda chwsmeriaid o’r un rhyw fyddwn ni’n eich rhoi chi i rannu ac, os yw hynny’n bosib, gyda phobl o oedran tebyg ac ar gwrs tebyg. Os nad ydych chi eisiau rhannu, ychwanegwch y taliad ychwanegol am gael ystafell sengl at eich archeb

 • Ydw i’n cael talu taliad ychwanegol i gael ystafell sengl?

  Ydych. Mae’r taliad ychwanegol am ystafell sengl yn £10 y noson. Os ydych yn dymuno ei dalu, cofiwch ei ychwanegu wrth archebu.

 • A oes unrhyw gyfyngiadau oedran?

  • Ar gyfer y rhan fwyaf o’r cyrsiau technegol, mae’n rhaid i chi fod yn 16 oed o leiaf ar ddyddiad dechrau’r cwrs, oni bai fod gwybodaeth wahanol wedi’i nodi am y cwrs.
  • Ar gyfer y cyrsiau morio, rhaid i chi fod yn 18 oed o leiaf ar ddyddiad dechrau’r cwrs. Fodd bynnag, os ydych chi’n teulu sy’n defnyddio’r cwch i gyd, 10 oed sydd raid bod.   
  • Ar gyfer gweithgareddau teuluoedd ac ieuenctid, rhaid bod yn 8 oed o leiaf.
 • Pa mor Heini sydd Raid i mi Fod?

  I fwynhau y cwrs dylech fod yn hyderus yn y dŵr. Nid ydym yn disgwyl i chi nofio'r Sianel ond byddwch yn cael mwy o fudd o'ch cwrs os ydych yn rhesymol heini. Mae'n rhaid i chi roi gwybod ar y ffurflen archebu am unrhyw salwch neu anabledd meddygol. Os ydych yn dioddef o asthma, y clefyd siwgr, epilepsi, penysgafndod, angina neu unrhyw anhwylder arall ar y galon, dylech wirio gyda'ch meddyg cyn gwneud archeb a gallu cyflwyno nodyn meddyg os oes angen.

 • Defnyddio eich Offer Eich Hun?

  Mae croeso i chi ddod â'ch offer eich hun a'i ddefnyddio tra ym Mhlas Menai, ond sylwer mai eich dewis chi yw hynny ac na allwn ni dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod neu golled i'ch offer waeth sut caiff ei achosi. Os hoffech le i storio offer drwy gydol eich cwrs, cysylltwch â'r ganolfan flaenllaw i sicrhau fod lle ar gael.

 • Beth yw eich gweithdrefnau diogelwch?

  Yn ychwanegol at fwynhau a dysgu sgiliau newydd, mae diogelwch yn holl bwysig mewn perthynas â phob un o gyrsiau Plas Menai. Wrth reswm, mae chwaraeon dŵr a gwethgareddau anturus yn beryglus yn ôl eu natur ac mae'n rhaid i gyfranogwyr, rhieni neu warcheidwaid dderbyn bod peryglon yn bodoli a bod ambell glais a briw yn anochel yn ystod yr hwyl a'r sbri a geir wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau cyflym.

  Er mwyn rheoli'r peryglon cystal ag y bo modd, mae gan Plas Menai 'system waith ddiogel' fel a ganlyn: dim ond staff profiadol a chymwys a gyflogir gennym rydym yn darparu amrywiaeth o offer gwarchodol a diogelwch personol o safon er mwyn sicrhau cyfforddusrwydd a diogelwch y rhai sy'n cymryd rhan rydym yn darparu'r offer diweddaraf ar gyfer eich cwrs rydym yn dysgu i argymhellion a chanllawiau cyrff rheoli cenedlaethol, mewn grwpiau bychan  mae gennym systemau rheoli a diogelwch cadarn sydd wedi'u harchwylio gan gyrff cymeradwy megis AALA, y GIF a UCP  ydym yn cadw'r hawl i addasu neu ganslo gweithgaredd os ydym yn teimlo nad oes modd rheoli'r peryglon sy'n bodoli

 • Dydw i ddim yn siŵr pa gwrs sydd fwyaf addas i mi. Beth ddylwn i ei wneud?

  Os ydych chi wedi darllen disgrifiadau’r cyrsiau a dal yn ansicr ynghylch pa un sydd fwyaf addas i chi, cysylltwch â’r Ganolfan i siarad ag un o’n hyfforddwyr ni. Mae ein hyfforddwyr yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser ar y dŵr ac felly efallai na fyddant ar gael ar unwaith, ond os byddwch yn gadael neges a’ch manylion cyswllt yn ystod y dydd, bydd rhywun yn eich ffonio chi’n ôl i drafod y mater

 • A oes unrhyw Wybodaeth Ymuno?

  Mae amlinelliad cyffredinol o’r cyrsiau’n cael ei gyhoeddi ar ein gwefan ac, ar gyfer mwyafrif ein cyrsiau, nid ydym yn anfon unrhyw wybodaeth bellach atoch chi am y cwrs.  Fodd bynnag, ar gyfer rhai cyrsiau arbenigol, bydd e-bost dilynol yn cael ei anfon atoch o fewn 48 awr i archebu, yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol sy’n amlinellu unrhyw waith cyn y cwrs y dylid ei gwblhau cyn i chi gyrraedd, neu fanylion mewngofnodi ar gyfer cyrsiau theori ar-lein.

  Ar ôl cwblhau eich archeb, byddwch yn cael cadarnhad ohoni ar e-bost, yn cynnwys dolenni at ein Canllaw Croeso a’n Telerau ac Amodau.              

 • Pryd ddylwn i gyrraedd?

  Mae ein cyrsiau ni i gyd yn dechrau am 9.15am. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd cyn yr amser yma i roi amser i chi gofrestru yn y Dderbynfa. Os ydych chi wedi archebu pecyn llety, bydd eich ystafell ar gael o 3pm ymlaen y diwrnod cyn i’r cwrs ddechrau. 

  Cyrsiau Morio – Mae’r rhain yn dechrau ar nos Wener ar gyfer y cyrsiau penwythnos ac ar nos Sul ar gyfer y cyrsiau wythnos. Rhaid i chi fod yn y Dderbynfa erbyn 8pm i gyfarfod eich Capten. Ar gyfer cyrsiau sy’n dechrau ar nos Sul, mae pryd bwyd yn gynwysedig ac yn cael ei weini yn yr ystafell fwyta rhwng 5.30 a 7pm.   

 • Beth ddylwn i ddod gyda mi?

  Mae rhestr o’r hyn rydym yn ei argymell i chi ddod gyda chi ar gael yn ein Canllaw Croeso/ Cyrraedd ar ein gwefan a thrwy ddolen yn yr e-bost sy’n cadarnhau eich archeb. Rydym yn argymell eich bod yn dod â dillad cynnes, esgidiau i fynd ar y dŵr a thyweli, gan nad yw’r rhain yn cael eu darparu. Ar gyfer y cyrsiau morio, mae welis hwylio (nid rhai gwadnau duon) a sach gysgu’n hanfodol. 

  .