Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Telerau Defnydd

DARLLENWCH Y TELERAU A’R AMODAU HYN YN OFALUS CYN DEFNYDDIO’R SAFLE YMA.

Mae’r telerau hyn yn dweud wrthych chi beth yw’r rheolau ar gyfer defnyddio ein gwefan www.plasmenai.co.uk (ein safle).

PWY YDYM NI A SUT MAE CYSYLLTU Â NI 

Mae www.plasmenai.co.uk yn safle a weithredir gan Gyngor Chwaraeon Cymru, cwmni a grëwyd gan Siarter Brenhinol ac sy’n masnachu fel Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Plas Menai ar gyfer Cymru (“Rydym”). I gysylltu â ni, anfonwch e-bost i info@plasmenai.co.uk.

DRWY DDEFNYDDIO EIN SAFLE RYDYCH CHI’N DERBYN Y TELERAU HYN

Drwy ddefnyddio ein safle, rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y telerau defnydd hyn a’ch bod yn cytuno i gydymffurfio â hwy.

Os nad ydych yn cytuno â’r telerau hyn, ni ddylech ddefnyddio ein safle.

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu copi o’r telerau hyn ar gyfer cyfeirio atynt yn y dyfodol.

MAE TELERAU ERAILL A ALL FOD YN BERTHNASOL I CHI

 Mae’r telerau defnydd hyn yn cyfeirio at y telerau ychwanegol canlynol, sydd hefyd yn berthnasol i’r defnydd o’n safle:

 • Ein Polisi Preifatrwydd sy’n datgan y telerau ar gyfer prosesu unrhyw ddata personol rydym yn eu casglu gennych chi, neu rydych chi’n eu rhoi i ni. Drwy ddefnyddio ein safle, rydych yn rhoi caniatâd i brosesu o’r fath ac rydych yn gwarantu bod yr holl ddata sydd wedi cael eu darparu gennych chi’n fanwl gywir.
 • Ein Polisi Cwcis sy’n datgan gwybodaeth am y cwcis ar ein safle.          

Os ydych yn archebu cyrsiau o’n safle, bydd ein Telerau ac Amodau Archebu yn berthnasol.

EFALLAI Y BYDDWN YN GWNEUD NEWIDIADAU

Rydym yn diwygio’r telerau hyn o dro i dro. Bob tro rydych chi’n dymuno defnyddio ein safle, edrychwch ar y telerau i wneud yn siŵr eich bod yn deall y telerau sy’n berthnasol ar y pryd.

Efallai y byddwn yn diweddaru ac yn newid ein safle o dro i dro. 

EFALLAI Y BYDDWN YN GOHIRIO EIN SAFLE NEU’N EI DDILEU

Mae ein safle ar gael am ddim. Nid ydym yn gwarantu y bydd ein safle, neu unrhyw gynnwys ynddo, ar gael bob amser, neu heb unrhyw darfu ar y gwasanaeth. Efallai y byddwn yn gohirio neu’n dileu’r safle yn llawn neu’n rhannol, neu’n cyfyngu ar ei argaeledd, am resymau busnes a gweithredol. Byddwn yn ceisio rhoi rhybudd rhesymol i chi o unrhyw ohirio neu ddileu. 

Rydych chi’n gyfrifol hefyd am sicrhau bod pob person sy’n dod i’n safle ni drwy gyfrwng eich cyswllt rhyngrwyd chi’n ymwybodol o’r telerau defnydd hyn a’r telerau a’r amodau perthnasol eraill, a’u bod yn cydymffurfio â hwy.

RHAID I CHI GADW MANYLION EICH CYFRIF YN DDIOGEL

Os byddwch yn dewis, neu’n derbyn, cod adnabod defnyddiwr, cyfrinair neu unrhyw ddarn arall o wybodaeth fel rhan o’n gweithdrefnau diogelwch, rhaid i chi drin gwybodaeth o’r fath yn gyfrinachol. Ni ddylech ei datgelu i unrhyw drydydd parti.

Mae gennym hawl i anablu unrhyw god adnabod defnyddiwr neu gyfrinair, pa un ai yw wedi’i ddewis gennych chi neu ei neilltuo gennym ni, ar unrhyw adeg os ydym yn credu, yn rhesymol, eich bod wedi methu cydymffurfio ag unrhyw rai o’r darpariaethau yn y telerau defnydd hyn.

Os ydych yn gwybod neu’n amau bod unrhyw un ar wahân i chi’n gwybod beth yw eich cod adnabod defnyddiwr neu eich cyfrinair, rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith ar info@plasmenai.co.uk.

SUT CEWCH DDEFNYDDIO’R DEUNYDD AR EIN SAFLE 

Ni yw perchennog neu drwyddedai’r holl hawliau eiddo deallusol ar ein safle, a hefyd y deunydd sydd wedi’i gyhoeddi ynddo. Mae’r gweithiau hyn wedi’u gwarchod gan ddeddfau a chytundebau hawlfraint ym mhob cwr o’r byd. Cedwir pob hawl o’r fath. 

Cewch argraffu un copi, a lawrlwytho dyfyniadau, o unrhyw dudalen(nau) o’n safle at eich defnydd personol a chewch dynnu sylw eraill yn eich sefydliad at gynnwys sydd wedi’i roi ar ein safle.             

Ni ddylech addasu copïau papur neu ddigidol o unrhyw ddeunyddiau rydych chi wedi’u hargraffu, na’u lawrlwytho mewn unrhyw ffordd, ac ni ddylech ddefnyddio lluniau, ffotograffau, cyfresi fideo neu sain neu unrhyw raffeg ar wahân i’r testun sy’n cyd-fynd â hwy. 

Rhaid cydnabod ein statws ni (ac unrhyw gyfranwyr sydd wedi’u datgan) fel awduron y cynnwys ar ein safle bob amser.                   

Ni ddylech ddefnyddio unrhyw ran o’r cynnwys ar ein safle at ddibenion masnachol heb sicrhau trwydded i wneud hynny gennym ni neu ein trwyddedwyr.

Os byddwch yn argraffu, copïo neu lawrlwytho unrhyw ran o’n safle gan fynd yn groes i’r telerau defnydd hyn, bydd eich hawl i ddefnyddio ein safle’n dod i ben ar unwaith a rhaid i chi, yn unol â’n hopsiwn ni, ddychwelyd neu ddinistrio unrhyw gopïau rydych chi wedi’u gwneud o’r deunydd. 

PEIDIWCH Â DIBYNNU AR WYBODAETH O’R SAFLE YMA

Mae’r cynnwys ar ein safle’n cael ei ddarparu fel gwybodaeth gyffredinol yn unig. Nid ei fwriad yw bod yn gyngor y dylech ddibynnu’n gadarn arno. Rhaid i chi sicrhau cyngor proffesiynol neu arbenigol cyn gweithredu, neu ymatal rhag gweithredu, ar sail cynnwys ein safle. 

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech resymol i ddiweddaru’r wybodaeth ar ein safle, nid ydym yn cynnig unrhyw farn, sicrwydd na gwarant, boed yn cael eu mynegi neu eu hawgrymu, bod y cynnwys ar ein safle yn fanwl gywir, yn gyflawn neu’n ddiweddar. 

NID YDYM YN GYFRIFOL AM Y GWEFANNAU Y MAE GENNYM DDOLENNI ATYNT

Os yw ein safle’n cynnwys dolenni at safleoedd ac adnoddau eraill sy’n cael eu darparu gan drydydd parti, er gwybodaeth yn unig mae’r dolenni hyn yn cael eu darparu ar eich cyfer chi. Ni ddylid dehongli dolenni o’r fath fel cymeradwyaeth gennym ni i’r gwefannau hynny nac i unrhyw wybodaeth a geir ynddynt.                

Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y safleoedd neu’r adnoddau hynny.

EIN CYFRIFOLDEB AM GOLLED A DIFROD RYDYCH CHI’N EI DDIODDEF 

 • Nid ydym yn eithrio nac yn cyfyngu mewn unrhyw ffordd ein hatebolrwydd i chi os byddai’n anghyfreithlon gwneud hynny. Mae hyn yn cynnwys atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol a achosir gan ein hesgeulustod ni neu esgeulustod ein cyflogeion, ein hasiantau neu ein hisgontractwyr, a hefyd am dwyll neu gamgynrychiolaeth twyllodrus.
 • Bydd gwahanol gyfyngiadau ac eithrio cyfrifoldeb yn berthnasol i atebolrwydd, yn codi o ganlyniad i gyflenwi unrhyw gynhyrchion i chi, a nodir y rhain yn ein Telerau ac Amodau Archebu.

Os ydych chi’n ddefnyddiwr busnes:

 • Rydym yn eithrio pob amod, gwarant, safbwynt neu delerau eraill a awgrymir a all fod yn berthnasol i’n safle neu unrhyw gynnwys ynddo.
 • Ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw golled neu ddifrod, boed mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), drwy fynd yn groes i ddyletswydd statudol, neu fel arall, hyd yn oed os yw’n rhagweladwy, ac yn codi o dan neu mewn cysylltiad â’r canlynol:
 • defnydd o, neu anallu i ddefnyddio, ein safle; neu 
 • defnydd o neu ddibyniaeth ar unrhyw gynnwys sy’n cael ei arddangos ar ein safle.
 • Yn benodol, ni fyddwn yn atebol am y canlynol:
 • colli elw, gwerthiant, busnes neu refeniw;   
 • tarfu ar fusnes;          
 • colli cynilion disgwyliedig;
 • colli cyfleoedd busnes, ewyllys da neu enw da; neu      
 • unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol.

Os ydych chi’n ddefnyddiwr cyhoeddus:

 • Sylwer mai dim ond at ddefnydd domestig a phreifat rydym yn darparu ein safle. Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio ein safle at unrhyw ddibenion masnachol neu fusnes, ac nid oes gennym unrhyw atebolrwydd i chi am unrhyw golli elw, colli busnes, tarfu ar fusnes neu golli cyfle busnes.      

NID YDYM YN GYFRIFOL AM FIRYSAU AC NI DDYLECH CHI EU CYFLWYNO  

Nid ydym yn gwarantu y bydd ein safle’n ddiogel neu’n rhydd o unrhyw firysau neu haint.

Chi sy’n gyfrifol am gyflunio eich technoleg gwybodaeth, eich rhaglenni cyfrifiadurol a’ch llwyfan er mwyn cael mynediad i’n safle ni. Dylech ddefnyddio eich meddalwedd amddiffyn rhag firysau eich hun.

Ni ddylech gamddefnyddio ein safle drwy gyflwyno, yn hysbys, unrhyw firysau, trojans, pryfed genwair, bomiau rhesymeg neu unrhyw ddeunydd arall sy’n faleisus neu’n niweidiol yn dechnolegol. Ni ddylech geisio cael mynediad heb awdurdod i’n safle ni, i’r gweinydd y mae ein safle wedi’i storio arno neu unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu fas data sy’n gysylltiedig â’n safle. Ni ddylech ymosod ar ein safle drwy gyfrwng ymosodiad gwadu gwasanaeth na thrwy gyfrwng ymosodiad gwadu gwasanaeth sydd wedi’i ddosbarthu. Os byddwch yn mynd yn groes i’r ddarpariaeth hon, byddwch yn cyflawni trosedd cyfreithiol o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn yn rhoi gwybod am unrhyw weithredu o’r fath sy’n mynd yn groes i’r ddarpariaeth hon i’r awdurdodau gorfodi cyfreithiol perthnasol a byddwn yn cydweithredu â’r awdurdodau hynny drwy ddatgelu pwy ydych chi iddynt. Os byddwch yn mynd yn groes i unrhyw ddarpariaeth, bydd eich hawl i ddefnyddio ein safle’n dod i ben ar unwaith.  

RHEOLAU AM DDOLENNI I’N SAFLE

Cewch greu dolen i’n hafan ar yr amod eich bod yn gwneud hynny mewn ffordd deg a chyfreithiol, heb niweidio ein henw da na manteisio arno. 

Ni ddylech sefydlu dolen mewn ffordd sy’n awgrymu unrhyw ffurf ar gyswllt, cymeradwyaeth neu gefnogaeth ar ein rhan ni os nad yw hynny’n bodoli.   

Ni ddylech sefydlu dolen i’n safle mewn unrhyw wefan nad yw’n eiddo i chi. 

Ni ddylai ein safle gael ei fframio ar unrhyw safle arall ac ni ddylech greu dolen i unrhyw ran o’n safle ni ar wahân i’r hafan. 

Rydym yn cadw’r hawl i dynnu unrhyw ganiatâd i gynnwys dolenni yn ei ôl heb rybudd.

Os ydych yn dymuno creu dolen i’n safle, neu wneud unrhyw ddefnydd o gynnwys ein safle ar wahân i fel y nodir uchod, cysylltwch ag info@plasmenai.co.uk

RHEOLAU PA WLAD SY’N BERTHNASOL I UNRHYW ANGHYDFOD?

Os ydych chi’n ddefnyddiwr, sylwer bod y telerau defnydd hyn, eu testun a’u ffurf, yn cael eu rheoli gan gyfraith Lloegr. Rydych chi a ni’n cytuno mai dim ond llysoedd Cymru a Lloegr fydd ag awdurdodaeth, ac eithrio os ydych chi’n byw yng Ngogledd Iwerddon. Os felly, cewch hefyd roi gweithrediadau ar waith yng Ngogledd Iwerddon. Os ydych chi’n byw yn yr Alban, cewch roi gweithrediadau ar waith yn yr Alban.

Os ydych chi’n fusnes, llywodraethir y telerau defnydd hyn, eu testun a’u ffurf (ac unrhyw anghydfod neu hawliad heb gontract) gan gyfraith Lloegr. Rydych chi a ni’n cytuno mai dim ond llysoedd Cymru a Lloegr fydd ag awdurdodaeth.

Fersiwn 1: Chwefror 2017